DISCLAIMER

 

De informatie op de website http://www.m-stil.nl/ komt tot stand onder verantwoordelijkheid van STIL, praktijk voor energetische therapie. STIL, praktijk voor energetische therapie betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. 
Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van onze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

STIL, praktijk voor energetische therapie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of onvolledigheid van de informatie op deze internetsite en/of pagina's. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de knop 'Contact' in het hoofdmenu.

Als therapeut ben ik geen arts of allesweter. Ik zal u nooit adviseren te stoppen met uw medicatie, dit is een zaak tussen u en uw arts.
Alle consulten of beantwoorde vragen mogen nooit worden aangezien als medisch, juridisch, psychologisch of financieel feit en zijn daarom altijd onderwerp voor uw eigen beoordeling en interpretatie. Wat u ermee doet is uw eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dus ook dat een consult nooit een behandeling van een arts kan vervangen.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. 

Het auteursrecht op deze website berust bij STIL, praktijk voor energetische therapie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan STIL praktijk voor energetische therapie . Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door STIL, praktijk voor energetische therapie.

Met betrekking tot de Algemene verordening Gegevensbescherming (AGV):

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina wordt verder toegelicht hoe hieraan binnen Stil, praktijk voor energetische therapie invulling wordt gegeven.

Deel I. Identificatie van persoonsgegevens in het cliëntenregister

De volgende persoonsgegevens worden bij Stil Praktijk voor energetische therapie vastgelegd in het cliëntendossier:

· Naam

· Adres (postcode, huisnummer, straat, woonplaats)

· Geboortedatum

· Contactgegevens (Telefoonnummer van cliënt en email)

· Naam zorgverzekeraar

· Relatienummer cliënt bij zorgverzekeraar

· Indicatie of cliënt in behandeling is bij andere zorgverleners.

In geval van minderjarige cliënten worden de contactgegevens van de ouders vastgelegd.
Van de gesprekken leg ik verder kort de inhoud vast alsmede mijn ervaringen tijdens de behandelingen. Er worden geen verdere bijzondere persoonsgegevens zoals het BSN vastgelegd.

Deel II: Doel van het vastleggen van persoonsgegevens in het cliëntendossier.

Bij Stil, praktijk voor energetische therapie worden de hierboven omschreven persoonsgegevens vastgelegd in het cliëntendossier om de navolgende redenen:
Behalve de AVG zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht
Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO, dat is 20 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling, bijv. indien iemand een chronische ziekte heeft.

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht (medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn aan een geheimhoudingsplicht gebonden).

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 12 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Deel III : informatie naar de cliënt
Bij Stil, praktijk voor energetische therapie, worden de cliënten op de volgende manieren geïnformeerd:

· Ik informeer de cliënten mondeling tijdens de intake

· Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelingsovereenkomst, zie bijlage 1 (zie link website) www.zorgzoeken.nl.

· Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO , de WkkgZ en de beroepscode.

· Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide of één van de ouders schriftelijk dan wel mondeling toestemming tot de behandeling van het kind en daarmee tot het vastleggen van de persoonsgegevens in een cliëntendossier.

Deel IV: toegang tot de cliëntendossiers
Bij Bij Stil, praktijk voor energetische therapie is de toegang tot de cliëntendossiers als volgt geregeld:

· Ik ben Zzp’er en ben de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

· Collega therapeuten hebben geen toegang tot de cliëntendossiers

· Ik bespreek mogelijk met collega therapeuten of in intervisieverband casuïstiek uit mijn praktijk. Dit is echter altijd anoniem en onherkenbaar

Deel V: beveiliging van persoonsgegevens:
Bij Stil, praktijk voor energetische therapie, is de beveiliging van persoonsgegevens als volgt geregeld:

· Ik werk met elektronische dossiers, welke per cliënt als individueel bestand zijn vastgelegd op een met een Windows-wachtwoord beveiligde computer. Deze computer bevindt zich buiten de praktijkruimte.

· De dossiers zijn individueel (per bestand) beveiligd met een wachtwoord, welke niet gelijk is aan het eerder genoemde Windows-wachtwoord.

· van deze electronische dossiers wordt aanvullend een back-up bewaard op een USB-stick welke wordt bewaard in een afgesloten kast. Deze kast bevindt zich buiten de praktijkruimte.

· Ik ben als therapeut de enige persoon die in bezit is van het wachtwoord en de sleutel van de kast.

· Ik voer als therapeut ook ambulante werkzaamheden uit op locatie van de cliënt. Hierbij worden de cliëntendossiers echter niet meegenomen naar de cliënt.

Deel VI. Externe personen en bedrijven met toegang tot persoonsgegevens.
Bij Stil, praktijk voor energetische therapie, ben ik als therapeut de enige persoon verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Er is geen sprake van externe verwerkers (personen of bedrijven) met toegang tot de persoonsgegevens in de cliëntendossiers.

· De cliëntenadministratie ligt vast in MS Word en ik maak zodoende geen gebruik van specifieke software welke op locatie onderhouden wordt door een leverancier.

· de websitebouwer heeft geen toegang tot persoonsgegevens.

· facturen worden standaard fysiek verstrekt. Indien de cliënt dit wenst, wordt deze verstuurd naar het door de cliënt verstrekte emailadres.

· Ik breng geen digitale nieuwsbrieven uit.

Deel VII Beleid m.b.t. datalekken.
Bij Stil, praktijk voor energetische therapie, wordt het volgende beleid gevoerd m.b.t. datalekken.

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra zij een ernstig datalek hebben.
Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker.

Wanneer moet de therapeut een datalek melden?
een datalek hoeft alleen gemeld te worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer dit zou leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als er een aanzienlijke kans bestaat dat dit gebeurt. Dat is het geval als er bij het datalek ofwel persoonsgegevens verloren zijn gegaan (ze zijn voor niet meer terug te halen en er was geen back-up) ofwel onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet is uit te sluiten (iemand heeft mogelijk toegang gehad) tot de persoonsgegevens terwijl diegene daartoe niet bevoegd was en de therapeut geen controle heeft over wat diegenen met de gegevens heeft gedaan of nog zal doen).

De therapeut hoeft de betrokkenen (de cliënten van wie de gegevens worden verwerkt) alleen te informeren als een datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Dat kan het geval zijn als er gegevens van gevoelige aarde zijn gelekt (bijvoorbeeld gezondheidsgegevens) die door derden kunnen worden misbruikt.

Als therapeut
· heb ik deze uitleg begrepen en zal er naar handelen

· begrijp ik wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen