ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden voor wanneer U bij mij in de praktijk komt:

1. Betalingsvoorwaarden. 
Betaling is contant of per factuur. De factuur krijgt u mee. Bij contante betaling wordt daarop een aantekening gemaakt.

2. Regels in de praktijk 
Ik plan mijn afspraken ruim en hoef daarom geen wachtruimte te bieden. Indien U te vroeg bent verzoek ik u in uw auto te wachten en/of een wandelingetje te maken in het mooie bos tegenover mijn huis. 
Ik verzoek u op tijd te komen. Komt u te laat, dan gaat deze tijd van uw consult af. 
Een afspraak moet minimaal 24 uur tevoren worden afgezegd, danwel gewijzigd. Wanneer u dit niet doet ben ik genoodzaakt u 75% van de consultkosten te berekenen. Een ander had in uw plaats geholpen kunnen worden.

3. Behandeling 

3.1. Het eerste consult bestaat uit een intake; hierin zal ik u vragen naar uw (ziekte)geschiedenis. Indien u komt voor healing volgt dan de eerste behandeling.

3.2. Als van beide kanten het contact bevallen is, maak ik met u een afspraak voor 5 opeenvolgende weken. Ik stel na de intake een behandelcontract op waarin uw klachten vermeld staan en uw hulpvraag wordt aangegeven, alsmede de afgesproken behandeling en behandeltijd.

3.3. Na deze vijf behandelingen wordt geëvalueerd of er veranderingen en/of verbeteringen zijn opgetreden. In gezamenlijk overleg wordt besloten of de behandeling gecontinueerd wordt of dat u de behandeling beëindigt. Indien u de behandeling continueert zal ik met u afspreken wat meer tijd tussen de sessies te laten, zodat we kunnen gaan afbouwen.

4. Uw huisarts 
Ik zal een behandeling van uw huisarts/specialist nooit doorkruisen. Zaken, zoals medicijngebruik, dient U met uw eigen arts te bespreken. Daar ga ik niet over.

Algemene voorwaarden en voorwaarden voor deelname  aan de cursussen

1. Betalingsvoorwaarden 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website. Bij inschrijving doet U een aanbetaling van € 30,00. Na ontvangst van uw aanbetaling wordt de inschrijving definitief. Het restant van het cursusgeld dient voor de eerste les op onderstaande rekening te zijn bijgeschreven of tijdens de eerste les te worden betaald. Als de rekening nadat er twee lessen zijn gegeven nog niet is voldaan, heeft Stil Counseling het recht de betreffende deelnemer uit te sluiten van de lessen. 

2. Prijzen 
2.1. De prijzen, die op het tijdstip van aanmelding in de desbetreffende brochure van Stil Counseling en/of op de website vermeld staan, maken deel uit van de overeenkomst. 
2.2. In geval van omboeking door de cursist (bijv. verandering van de cursusdag c.q. tijdstip of bij het wisselen van cursus) zijn aan de eerste wijziging geen kosten verbonden. Voor elke verdere omboeking moet een bijdrage van 10% van het cursusgeld worden betaald. 
2.2  Lesgelden dienen te worden overgemaakt naar banknr. NL09 INGB 0680031065 t.n.v. M.J.H. Stil, Nijmegen, o.v.v. cursus en factuurnummer.

3. Annulering 
3.1 Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht: annulering van de cursus dient te gebeuren per aangetekende brief, en wel vóór de eerste cursusavond.  In dat geval wordt het cursusgeld minus € 30,00 administratiekosten terugbetaald. Bij annulering na de bovengenoemde termijn is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk. 
3.2 . Bepalend voor deze termijn is de ontvangstdatum bij Stil Counseling.

4. Grootte van de groepen 
4.1. Onze cursussen hebben ten minste 5 en maximaal 10 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers bij aanvang van de cursus, behouden wij ons het recht voor, deze cursus te annuleren of te verschuiven. In dit geval bieden wij de deelnemers de mogelijkheid een andere cursus te volgen of het gehele cursusgeld teruggestort te krijgen. U krijgt hiervan tijdig bericht. Helaas kunnen er alleen maar cursusgroepen gevormd worden, die aan het eind van de inschrijvingstermijn het minimaal aantal deelnemers hebben. Om te voorkomen, dat een cursus moet worden afgezegd, die bij tijdige aanmelding wel doorgang had kunnen vinden, verzoeken wij u dan ook in uw eigen belang om zich binnen de aangegeven termijn aan te melden.

5. Lesmateriaal 
5.1. We raden u aan gemakkelijk zittende kleding te dragen en dikke sokken/sloffen. Verder heeft u pen en papier nodig. Ieder cursusavond ontvangt u een deel van de reader.

6. Plichten van de cursist(e) 
De cursist(e) is verplicht zich aan de regels van de cursus en van Stil Counseling zelf te houden: 
6.1 De lessen beginnen om 20.00 uur. U dient op tijd aanwezig te zijn om andere cursisten niet te storen. 
6.2 Bij verhindering verzoek ik U dit tijdig door te geven per : 
* Telefoon: 024-3294018; 06-20738778 of 
* Email : marjolein [at] stilcounseling.nl

7Aansprakelijkheid van Stil Counseling/overmacht 
De aansprakelijkheid van Stil Counseling is tot opzet en grove nalatigheid beperkt. Stil Counseling stelt zich niet aansprakelijk voor uitval van haar diensten door overmacht (bijv. natuurrampen, brand, overstromingen, oorlog, ambtelijke verordeningen en andere omstandigheden, die buiten de macht van beide partijen staan).